Круглый стол на тему «Дүниені тербеткен-Ана»

14.04.2017 жылы « Шет тілі және кәсіби шет  тілдер»   кафедрасында оқытушыларТолебаев Т.П, Алпаров Т.Т, КыдырмолдинаЭ.Т.  ұйымдастыруымен  «Дүниені тербеткен-Ана»  тақырыбында  дөңгелек  үстел өтті. Мерекелік  іс-шараға  жалпы медицина факультетінің  студенттері  жұмылдырылды. Дөңгелек  үстелде студенттер  ананың мейірімі,  аялы  алақаны, балаға сіңген еңбегі мен ыстық сезімі турасында  сөз қозғады.

14.04.2017 году  на  кафедре «Иностранный  и профессиональный  иностранный  язык»  под руководством  преподавателей  Толебаева  Т.П, Алпарова Т.Т, Кыдырмолдиной  Э.Т  прошел круглый стол на тему «Дүниені тербеткен-Ана».В этом  мероприятии  участвовали   студенты  2 курса факультета  общей  медицины.  В ходе круглого стола студенты  обсуждали  вопросы  семьи, роли   матери  в  воспитании  и  становлении  детей,  о  роли  женщины  в  обществе.

14.04.2017 in the department «Foreign languages and professional foreign languages» under the guidance of the teachers Tolebaev T.P., Alparov Т.Т.Kydyrmoldina E.Т . Round table on the topic «Дүниені тербеткен-Ана». During the round table, the students talked about maternal kidness, caring, about her tender feelings and role upbringing of the child.