«Тілдарын – 2016» жалпы университеттік олимпиадасы / Общеуниверситетская олимпиада языков «Тілдарын-2016»

«Тілдің үштұғырлылығы» мәдени жобасын және ҚазҰМУ-да құрастырылған үш тілде оқыту бағдарламасын іске асыру мақсатында 29 қыркүйек 2016 ж. шет тілдер және кәсіптік шет тілдер кафедрасы мен тілдік пәндер оқу департаментіменбірлесе отырып, «Жалпы медицина» факультетінің 1, 2 курс студенттері арасында «Тілдарын – 2016» олимпиадасын өткізді (Жауаптылар:кафедра меңгерушісі, доцент Сулейменова О.Я., кафедра оқу ісінің меңгерушісі, аға оқыт. Садыкова А.А.).

Олимпиада 2 кезеңнен тұрды: 1 кезең – кафедрада ауызша әңгімелесу және 2 кезең – олимпиадаға қатысушылардың қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі«Мен және менің болашақ мамандығым» тақырыбына презентация. Барлық олимпиадаға қатысушылар тапсырманы орындауда іскерліктерін көрсетті, хабарламаларды еркін жеткізді және презентацияларын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қорғады, шешендік қабілеттіліктерін көрсетті, презентацияны қорғау кезінде слайдтарды, суреттерді және басқа да ақпараттық материалдарды тиімді пайдаланды.

Олимпиадаға қатысушыларының алдында ҚазҰМУ ректорының кеңесшісі, Ж.Г. Мустафина, ҚазҰМУ студенттермен жұмыс жайында басқарманың  басшысы Л.С.Шынгысбаев және шет тілдер жәнекәсіптік шет тілдер кафедрасының меңгерушісі, доцент Сулейменова О.Я. шығып  сөз сөйледі.

Олимпиада студенттердің қызығушылықтарын оятты және олар оның өту деңгейін ұйымдастыруға үлестерін қосты, студенттер тілдік құзыреттілігін және шығармашылық дағдыларын дамыту үшін осындай іс-шаралар керектігін атап өтті.

Олимпиаданың қорытындысы бойынша жеңімпаздар белгіленді:

I  орын – Махмутов Алишер, ЖМ факультетінің16-036 (1) топ студенті

II орын –Сабден Бауыржан, ЖМ факультетінің 15-033 (1) топ студенті

II орын –Югай Сергей, ЖМ факультетінің 15-032 (1) топ студенті

III орын – Гапуров Аббас, ЖМ факультетінің 15-014 (2) топ студенті

III орын – Избасаров Адилет, ЖМ факультетінің 16-016 (2) топ студенті

III орын – Рустем Бекарыс, ЖМ факультетінің 16-024 (1) топ студенті

Шет тілдер және кәсіптік шет тілдер кафедрасы

Кафедра оқу ісінің меңгерушісі, аға оқыт. Садыкова А.А.

В целях реализации культурного проекта «Триединство языков» и программы трехязычного обучения, разработанной в КазНМУ, 29 сентября 2016 г. кафедрой иностранных языков и профессиональных иностранных языков совместно с Департаментом языковых дисциплин КазНМУ была проведена общеуниверистетская олимпиада языков «Тілдарын-2016» (Ответственные: зав кафедрой, доцент Сулейменова О.Я., завуч кафедры, ст. преп. Садыкова А.А.). В олимпиаде приняли участие около 100 студентов 1, 2 курсов факультетов русского и казахского отделений «Общая медицина».

Олимпиада включала 2 тура: I тур – устное собеседование на кафедре и II тур – презентация участников олимпиады на казахском, русском и английском языках по теме: «Я и моя будущая профессия». Все участники олимпиады творчески подошли к выполнению заданий, свободно излагали сообщение и представляли презентацию на казахском, русском и английском языках, показали ораторские способности, умело использовали слайды, фотографии и другие информационные материалы при представлениипрезентации.

Участников олимпиады приветствовали советник ректора Мустафина Ж.Г., начальник Управления по работе со студентами Шынгысбаев Л.С.,зав.кафедрой иностранных языков и профессиональных иностранных языков, доцент Сулейменова О.Я.

Олимпиада вызвала у студентов огромный интерес и они отметили высокий организационный уровень ее проведения и подчеркнули о необходимости проведения таких мероприятий для развития творческого потенциала и языковой компетенции студентов.

По итогам олимпиады были определены победители.

I  место – Махмутов Алишер, студент группы  16-036 (1) факультета ОМ

IIместо –Сабден Бауыржан, студент группы 15-033 (1) факультета ОМ

II место –Югай Сергей, студент группы 15-032 (1) факультета ОМ

III место – Гапуров Аббас, студент группы 15-039 (2) факультета ОМ

III место – Избасаров Адилет, студент группы 16-016 (2) факультета ОМ

III место – Рустем Бекарыс,студент группы 16-024 (1) факультета ОМ

Кафедра иностранных языков и профессиональных иностранных языков

Завуч кафедры, ст. преп. Садыкова А.А.